پرتال تعاون

عکاس و مالک «عکاسخانه فتو تهامی» درگذشت • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

عکاس و مالک «عکاسخانه فتو تهامی» درگذشت

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

داریوش تهامی عکاس و مالک «عکاسخانه فتو تهامی» یکی از گنجینه‌های تصویری تاریخ اجتماعی پایتخت در میدان بهارستان، روز ۱۹ منطقهیورماه ۱۳۹۶ در سن ۵۹ سالگی به علت عارضه مغزی در بیمارستان امام حسین (ع) پایتخت درگذشت.

روز خاکسپاری داریوش تهامی در قطعه نام‌آوران هست و من به فیلم‌های روز ۹ مهرماه سال ۱۳۹۲ که از سوی موسسه برای دیدار و گفت‌وگو با او درباره کودکان از زاویه دوربین عکاسخانه فتو تهامی به میدان بهارستان رفته بودم، نگاهی می‌اندازم. گفت‌وگویی صمیمانه و آسوده.

گذری بر تجربه داریوش تهامی، مالک «عکاسخانه فتو تهامی»

هر چه از موضوع تاریخی عکاسی و کودکان در تصویر فاصله می‌گرفتیم و داریوش تهامی پا در خاطرات کودکی‌اش می‌گذاشت، تبسم‌ها و خنده‌هایش افزایش می‌انجام گرفت: خاطره شیرین نخسین ماشین اسباب‌گیم که عمویش از بیروت آورده بود، پیش‌بند گلدوزی‌انجام گرفته نوزادیش که مادر تا ۲۰ سالگی پسرش حفظ کـــرده بود، اسباب‌گیم فروشی‌های منطقهری، یویوهای تبلیغاتی کوکاکولا، بساط کـــردن اسباب‌گیم در محله با برادرش برای سرگرمی و بامیه‌فروش‌هایی که افزایش بامیه‌ها را خودشان می‌خوردند یا بساط کـــردن کتاب‌های طلایی و نشریه‌های «کیهان‌بچه‌ها» و پیک‌هایی که خوانده بودند، مادربزرگ ۹۰ ساله‌ایی که با دنیای قصه‌هایش او را عاشق کتاب کـــرده بود و صدای «بچه ها سلام» صبحی در روزهای جمعه، چشم گذاشتن بر دریچه منطقهفرنگ و دیدن تصویر ها زیبایش، حتی خاطره تلخ سیلی مدیر مدرسه دوره ابتدایی هم که هنگام خوردن ۵ تا نوشابه مجانی در بوفه مدرسه که او را از رفتن به کلاس غافل کـــرده بود، بر صورتش نواخته انجام گرفته بود، حالا شیرین و با نمک بود؛ مگر تعداد تا بچه در تاریخ نوشابه‌خوری شانس آورده بودند که ۴ بار پشت سر هم در تشتک نوشابه‌هایش نوشته باانجام گرفت مجانی!

داریوش تهامی در سال ۱۳۳۷ متولد انجام گرفت و از نوجوانی شاگرد عکاسخانه فتو تهامی ، عکاسخانه پدرش، اس‍ت‍اد س‍ی‍د ج‍واد ت‍ه‍ام‍ی‌ بود. تهامی در جایی می‌گوید: ازک‍ودک‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ ع‍لاق‍ه‌‌م‍ن‍د ب‍ودم‌ و گاهی اوق‍ات‌ در م‍غ‍ازه‌ پ‍در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ م‍ی‌ک‍ردم‌ . درس‍ال‌ ۱۳۵۸ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ درام‍ات‍ی‍ک‌ و ف‍ی‍ل‍م‌‌س‍ازی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍دم‌. وق‍ت‍ی‌ پ‍درم ‌م‍طل‍ع‌ ش‍د گ‍ف‍ت: ‌ب‍ی‍ا پ‍ی‍ش‌ خ‍ودم‌، م‍درک‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍و ن‍م‍ی‌ده‍م‌ ام‍ا ک‍ار ب‍دی‌ ه‍م‌ ن‍ی‍س‍ت‌! از آن‌ روز ب‍ه‌ ب‍ع‍د ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ج‍دی‌ ب‍ه‌ ح‍رف‍ه‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍م. پس از ف‍وت‌ پ‍درم‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۲ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍رف‍ت‍م‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ را اداره‌ ک‍ن‍م‌ و ن‍گ‍ذارم‌ ف‍رام‍وش‌ ش‍ود. ه‍ر چ‍ن‍د ب‍اره‍ا ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ خانوم‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍رز ف‍روش‌ آن‌ رس‍ی‍دم‌ ام‍ا اح‍س‍اس‌ ک‍ردم‌ م‍ن‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍م‍ل‍ک‍ت‌ و م‍ردم‍ان‍ش‌ دی‍ن‍ی‌ دارم‌. ع‍ک‍اس‍ی‌ ت‍ه‍ام‍ی‌ ب‍ای‍د ب‍م‍ان‍د ت‍ا خ‍ی‍ل‍ی‌ ح‍رف‌ها‌ ن‍ی‍ز ب‍م‍ان‍د. از آن‌ پ‍س‌ ب‍ه ‌ج‍م‍ع‌‌آوری‌ ع‍ک‍س‌‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ اق‍دام‌ ک‍ردم‌. ت‍م‍ام‌ ت‍لاش‍م‌ ای‍ن‌ ب‍ود ک‍ه‌ ای‍ن‌ ع‍ک‍س‌‌ه‍ا از میان ن‍رون‍د.              

 

عکاسخانه فتو تهامی

 

حاصل آن گفت‌وگوی طولانی در عکاسخانه فتو تهامی که فیلم‌هایش با صدای بساطی‌های روبه‌روی عکاسی و بوق ماشین‌های خیابان پر ترافیک نزدیک میدان پر انجام گرفته بود، بخشی از تاریخ شفاهی کودکی، کودکان و نوجوانان اواخر دهه ۳۰ و ۴۰ پایتخت هست که با اسکن زیاد از ۵۰۰ تصویر از کودکان و نوجوانان پایتختی، بخشی از گنجینه باارزش مستندات تصویری دوران کودکی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان را شکل داده هست. گنجینه‌ایی که به طور حتم در پروژه مطالعات کودکی که هم اکنون در دستور کار موسسه هست، به‌کار خواهد آمد.

جناب آقا داریوش تهامی به خاطر سهم ارزشمندتان در روایت تاریخ فرهنگ کودکی سپاسگزاریم! یادتان گرامی!